Qytetit

Mësoni rreth pozitës gjeografike, relievit, klimës, popullsisë, historikut dhe zhvillimit të qytetit.

Turizmi

Mësoni për lokacionet arkeologjike, trashëgiminë kulturore, fetare e historike, atraksionet natyrore si dhe njihumi me festivalet e qytetit.

Harta

Shkarkoni hartën turistike të Komunës.

Web-faqja

Faqja zyrtare e Komunës së Ferizajt

Facebook

Facebook zyrtar i Komunës së Ferizajt

E-mail

E-maili zyrtar i Komunës së Ferizajt

Një eksperiencë e bukur!

Ferizaji ju ofron më shumë se sa kërkoni..

Lokacione Arkeologjike
Trashëgimia Kulturore
Trashëgimia Historike
Atraksione Natyrore
Festivalet

Fjala e Kryetarit të Komunës

Udhëzuesi Turistik i Komunës së Ferizajt, paraqet një hap të rëndësishëm në promovimin më të mirë të resurseve natyrore, ekonomike, kulturore e potencialit turistik të Komunës së Ferizajt. Si i tillë, ky dokument i punuar në detaje për të shpalosur sa më qartë e për t’i bërë sa më lehtë të qasshme për të interesuarit, resurset tona, është referencë e parë dhe kryesore e çdo vizitori të Ferizajt, të interesuar për ta njohur historinë, kulturën, zhvillimin ekonomik, bukuritë natyrore dhe pikat më të rëndësishme që përbëjnë boshtin e zhvillimit tërësor të Ferizajt.

Duke qenë kështu, Udhëzues Turistik i Komunës së Ferizajt është një nga dokumentet themelore që identifikon atë se çfarë në të vërtet është Ferizaj, një qytet simbol i zhvillimit ekonomik, potencial i jashtëzakonshëm i turizmit dhe një mundësi më shumë si për qytetarët anembanë vendit, ashtu edhe për vendasit, bashkëqytetarët tonë ferizajas dhe natyrisht, vizitorët e bizneset e shumta vendore e të huaja.

Ferizaj, ka potencial të turizmit, reflektuar kjo në dy pikëpamje. E para që lidhet me pasuritë natyrore dhe monumentet në mbrojtje në të cilat institucionet lokale kanë ndërmarrë veprimet e mundshme për t’i ruajtur e promovuar, kësaj i shtojmë edhe peisazhin e jashtëzakonshëm, vargmalet që qarkojnë një pjesë të konsiderueshme të territorit të Ferizajt, me pikë reference fshatin Jezerc, të dëshmuar si një potencial zhvillimor e turistik, pa lënë anash edhe zonat tjera me potencial të jashtëzakonshëm turistik të paraqitura në formën e agroturizmit. Së dyti, pozita e favorshme gjeografike, dinamikat e zhvillimit ekonomik, frekuentimi masiv nga qendra të tjera të afërta brenda dhe jashtë vendit, historia e zhvillimit të qytetit, diversiteti kulturor e etnik, mosha e re e popullatës dhe dallueshmëria mes komunave tjera në fushën e ndërmarrësisë, janë disa nga pikënisjet që reflektojnë potencialin turistik të Komunës së Ferizajt e që suksesshëm i vihen kornizat dhe orientimet në këtë udhëzues turistik.

Tashmë, vizitorët si nga jashtë apo edhe nga brenda Kosovës, përmes këtij Udhëzuesi Turistik, do ta kenë më të lehtë, të orientohen, t’i qasen e t’i njohin nga afër resurset tona, që bëjnë Ferizajn, një qendër të rëndësishme, të dalluar me veçantitë e tij, me potenciale të shumëllojshme në gjithë gjeografinë kombëtare.

Eksploroni Ferizajn më shumë!

Atraksione Turistike, Objekte Kulturore e Fetare, Sheshe, Parqe dhe Peisazhe Natyrore

Harta e Qytetit

Pikat e Interesit